הכנת דיווח כספי לאפוטרופוס הכללי

הכנת דיווח כספי לאפוטרופוס הכללי

הפרק השלישי לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב – 1962, מסדיר את סוגיית מערכת היחסים שבין חסוי לאפוטרופסו.

החוק קובע כי בית המשפט לענייני משפחה רשאי למנות אפוטרופוס לקטין, לפסוּל דין, לאדם אחר שאינו יכול, דרך קבע או דרך ארעי, לדאוג לענייניו, כולם או מקצתם, ואין מי שמוסמך ומוכן לדאוג להם במקומו.

בין היתר החוק מגדיר מהם חובותיו של אפוטרופוס שמונה על ידי בית המשפט,  ומסדיר את סמכויות הפיקוח של האפוטרופוס הכללי.

האפוטרופוס הכללי מקבל דיווחים מהאפוטרופוסים על הרכוש שבניהולם, בודק את הדיווחים שהם מגישים, ובכך מפקח על פעילותם.

על אפוטרופוסים חלות חובות הדיווח הבאות אל האפוטרופוס הכללי:

  • הגשת פרטה – תצהיר הכולל את נכסי החסוי וחובותיו.
  • הגשת סל מחיה – דיווח על הכנסותיו והוצאותיו החודשיות של החסוי.
  • הגשת דו"ח עדכון – דו"ח המפרט את פעולותיו של האפוטרופוס, המוגש מדי שנה ובסיום תפקידו.

 

כאשר היקף הרכוש של החסוי גבוה אין להסתפק בדו"ח עדכון בלבד ויש להגיש דו"ח כספי ערוך ע"י יועץ מס, הכולל פרטים על התקבולים והתשלומים שנעשו בתקופת הדו"ח ופרטים אחרים הקשורים לניהול רכוש החסוי.

 

עם השלמת העבודה על ידי יועץ המס, יחתום האפוטרופוס על הדו"ח הכספי. יועץ המס יעביר את הדו"ח הכספי לאפוטרופוס הכללי ולאפוטרופוס הממונה, בצרוף חוות דעתו על תקינות הדו"ח הכספי ושקיפותו.

משרדנו, עזרא כדורי ושות', רואי חשבון, מונה על ידי האפוטרופוס הכללי לצורך עריכת הדיווח הכספי של האפוטרופוסים המוגש לאפוטרופוס הכללי.

לצורך עריכת דיווח כספי לאפוטרופוס הכללי כאמור לעיל, ולכל שאלה, הנכם מוזמנים לפנות לדוא"ל  apotropus@ekadouri.co.il.